top of page
  • Skribentens bildKajsa

Hur vi får bästa resultat i en homeopatisk behandling

Uppdaterat: 10 nov. 2020

Jag tror de flesta önskar sig ett liv med god hälsa, en familj, anhöriga och vänner med god hälsa och ett liv som innehåller allt som överlag uppfyller våra önskemål för ett tillfredsställande liv. Jag minns hur jag som liten ofta hörde mina äldre släktingar uttrycka "bara man får vara frisk ...". Som äldre förstod jag innebörden av vad de menade. Utan välmående och god hälsa blir allt annat inte lika storslaget. Och om hälsan övergår till ohälsa önskas snabbt tillfrisknande. Men jag upplever att det inte finns tid eller utrymme att vara sjuk eller att ta hand om sig och läka efter ett svårt känslomässigt trauma som till exempel en djup sorg kan innebära. Människor vill återgå till hälsa och välmående men finns inte tiden för ett läkande kanske vi lockas till snabba lösningar, ett snabbt läkande? Men går det att läka en sorg snabbt och effektivt? Går det att läka en inflammerad kropp snabbt? När jag utbildade mig till homeopat sa min lärare George Vithoulkas återkommande "det tar tid att bli sjuk". Jag tror nog de flesta vet att om vi inte tar hand om kroppen och själen så blir både kroppen och själen slutligen energilösa, utarmade och utslitna. Vi börjar utveckla symtom, akuta och kroniska. För en del går det snabbt att utveckla ohälsa och för andra tar det längre tid, flera år till och med. Symtomen blir mentala, emotionella, fysiska eller kombinationer av alla.

Vi som arbetar med klassisk homeopati vet att de symtom kroppen kan skapa kan den oftast också läka, alltså läka på riktigt! Inte bara lindras. Vi möter ofta klienter som kan ha utvecklat symtom under flera flera år innan de söker vår hjälp. Det finns alltid en orsak till varför ett symtom utvecklas, så kallad bakomliggande orsak. När vi läker denna bakomliggande orsak läker vi också symtomen som utvecklats till följd av det. När klienterna väl är under vår behandling tar det därför oftast tid att läka. Om ett symtom tagit tid på sig att utvecklas tar det även tid att läkas. Det bara är så. Quick fix förblir därför en önskan men är inte realistiskt. Är symtomen däremot akuta och tillkommit plötsligt kan vi däremot ofta se ett till synes mirakulöst snabbt läkande.

Inom den klassiska homeopatin strävar vi uteslutande mot sann och djup läkning. Men vad är sann läkning? Enklast uttryckt - när symtom läker återkommer de inte och läkningen är bestående. Vad är då skillnaden mellan läkning och lindring? När man talar om symtomlindring är det som det låter – lindring av symtom. Symtomen finns kvar där under ytan, de försvinner inte och måste kontinuerligt lindras via olika åtgärder. Det är vanligt att vi möter klienter som under flera år medicinerats kemiskt/syntetiskt för att få symtomlindring, i tron att detta är det bästa som kan uppnås avseende deras hälsa. I detta avseendet fyller den holistiska läkningen en oerhört viktig roll enligt mig. Människan måste erbjudas möjlighet att fatta eget beslut avseende den egna hälsan och där varje människas beslut måste respekteras oavsett val. Klassisk homeopati erbjuder bestående läkning av symtom och sålunda kan bestående god hälsa uppnås. Kroppen läker inte symtom via syntetiska läkemedel eftersom kroppen inte är konstruerad för att stimuleras syntetiskt, bara naturligt. Däremot är det möjligt att uppnå lindring av symtom via syntetiska läkemedel/skolmediciner. Som sagt, det kroppen kan skapa kan den oftast också läka.

När är kroppen begränsad i dess läknings kapacitet?

Jag brukar förklara för mina klienter att våra homeopatiska medel kan stimulera den självläkande processen så mycket som kroppen kan stimuleras i dess självläkande förmåga. En försvagad försvarsmekanism, vilket inkluderar immunförsvar, hormonsystem, nervsystem etc., kan inte stimuleras mer än den klarar av. För att använda en metafor, vi kan likna kroppen vid en motor. Med rätt bränsle fungerar motorn, med fel bränsle fungerar den inte hur mycket vi än försöker. Så är det med våra kroppar också. Det innebär att vi ibland tyvärr inte kan hjälpa alla som söker vår hjälp. Kroppen kanske försvagats under lång tid och djupare kroniska symtom kan ha utvecklas i spåren av t ex ständig stress, återkommande och dagliga intag av kemisk/syntetisk medicinering, vaccinering, undertryckande av känslor och så vidare. Kanske känslorna inte fick uppmärksamhet, inte fick omhändertas och läka och känslorna undertrycktes istället? Fysiska och mentala/emotionella symtom kan alltså under lång tid ha undertryckts på olika sätt och hela organismen med dess självläkande förmåga blir allt mer nedsatt. Slutligen kanske kroppen inte klarar av att återställa sig själv. Med hjälp av våra otroligt potenta homeopatiska enkelmedel kan kroppen stimuleras till läkning så långt den klarar av att läka.


Vad är hemligheten bakom bästa resultat?

Här måste man fråga sig vad målsättningen är med läkningen. Eftersträvas djup och bestående läkning eller ytlig läkning men som riskerar bli mindre bestående? Vad är bästa resultat för den enskilde individen? Det är faktiskt upp till var och en att bedöma enligt mig. Någon eftersträvar djup bestående läkning medan någon annan vill uppnå läkning för stunden. Den klassiska homeopatin kan erbjuda läkning som både är fortskridande och sedan bestående, alltså djup läkning där bakomliggande orsak läkts.

För bästa resultat finns några grundpelare jag vill ta upp, dessa är – tid, tålamod, stort eget engagemang i den egna läkningen, god kommunikation med homeopaten samt att inte mixa flera behandlingsmetoder samtidigt som den homeopatiska behandlingen pågår.

Varför inte mixa flera behandlingsmetoder samtidigt?

Det kan kanske tyckas märkligt, varför inte samköra allt som kan hjälpa? Av flera orsaker. Vissa behandlingsmetoder kombineras inte framgångsrikt. Ett sådan exempel är intag av flera olika homeopatiska medel samtidigt eller blanda in flera andra behandlingsmetoder samtidigt under pågående läkning via klassisk homeopati. Det kan dels störa läkningen om medlet/övriga behandlingsmetoder inte passar bra ihop vilket kan försvåra eller hindra läkningen att nå djupet och bakomliggande orsak till symtom och dels försvåra vid bedömning för den fortsatta behandlingen. Hur ska homeopaten kunna bedöma vilket medel som hjälpte om flera medel eller metoder nyttjas samtidigt? Hur ska homeopaten kunna fatta beslut för den fortsatta behandlingen och vilket medel och potens som på bästa sätt bedöms stimulera läkningen vidare om flera medel eller metoder nyttjas samtidigt? Det går inte fatta sådana beslut om vi inte vet vilket medel som var det mest passande för klienten och då riskerar vi att inte kunna föra klienten djupare i sin läkning vilket var målsättningen för klienten. Enligt den klassiska homeopatin är det endast ett enda medel som är det mest passande för stunden. Ett medel som är noga utvalt utifrån klientens sammantagna unika symtombild inklusive personlighet. Vi avråder därför alltid våra klienter att inta andra homeopatiska medel samtidigt som föreskrivet homeopatiskt enkelmedel intas. Om flera behandlingsmetoder inkl andra homeopatiska medel används samtidigt som pågående läkning via klassisk homeopati är det omöjligt att veta effekten av föreskrivet enkelmedel helt enkelt.

Kroppen läker alltid i sin egen takt och den väljer själv vad som ska prioriteras och läkas först. Det går därför inte att forcera fram läkningen och välja vad som ska läkas i stunden. Därför kommer flera behandlingsmetoder samtidigt inte att fylla sin funktion. Jag kan ändå ge exempel på några behandlingsmetoder som jag personligen upplever kan stödja läkningen samtidigt som klassisk homeopati när behov finns, dessa är massage, kiropraktik, naprapat och samtalsterapi. Behandlingsmetoder som bygger på energibehandling (i likhet med klassisk homeopati) till exempel osteopati, kraniosakral behandling, zonterapi, akupunktur, komplexhomeopati (flera homeopatiska medel används samtidigt) avråder jag från under pågående homeopatisk behandling av orsaker som beskrivits ovan.

Samtalsterapi i kombination med homeopati kan vara ett bra komplement för de klienter som undertryckt sina känslor under lång tid. Under den homeopatiska läkningen kan undertryckta känslor behöva lyftas fram så dessa får omhändertas och läkas. Många kan uppleva att samtal är ett stödjande komplement.

Kan kemiska/syntetiska läkemedel (skolmediciner) kombineras med homeopati? Ja, ofta fungerar det. Det är inte ovanligt att våra klienter redan tar olika läkemedel och besöker läkare regelbundet när de kommer till oss för behandling. Målsättningen är då som regel att på sikt kunna fasa ut skolmedicinerna helt och hållet. Detta gäller även antidepressiva. Däremot kan plötsligt intag av skolmediciner under redan pågående homeopatisk behandling störa eller undertrycka pågående läkning.

Värdet av god kommunikation och regelbundenhet

Det är viktigt att klienten känner sig trygg så att samtalen flyter på i öppenhet. Kommunikationen är en viktig pusselbit genom hela processen för bästa resultat, både från klientens och homeopatens sida. Det är viktigt att klienten hör av sig om något akut tillstånd inträffar eller andra större förändringar sker. Då finns möjlighet för mig att ge råd eller anvisningar. Undantaget är, som jag nämnde tidigare, om något mycket allvarligt tillstånd inträffar som kräver akutsjukvård.

Regelbundna uppföljningar fyller en viktig funktion i den homeopatiska läkningsprocessen av flera orsaker. Klienten behöver föra anteckningar över måendet och vara uppdaterad inför kommande uppföljning. Under uppföljningen får klienten beskriva eventuella reaktioner efter intag av medel samt det generella måendet under perioden. Detta ger information om medlet stimulerat på förväntat sätt och vidare ordination kan ske så att klienten fortsätter läka. Jag kan lämna min syn på läkningens fortskridande och svara på frågor efter bästa förmåga. Går det väldigt lång tid mellan uppföljningar finns alltid risk att klienten glömmer bort viktig information samt att klienten inte stimuleras tillräckligt och läkningen drar ut på tiden. Det är även viktigt med god kommunikation mellan uppföljningar om behov finns och jag uppmuntrar alltid mina klienter att kontakta mig om frågor uppstår kring den egna hälsan och läkningen.

Resan till ett tillfrisknande följer läknings principer som jag beskriver på hemsidan. Symtom läker inifrån och ut, uppifrån och ner och gamla symtom kan återkomma för att nu läka. Detta kan av klienten ibland upplevas som en försämring, inte minst när till exempel depression kan övergå till ett fysisk symtom eller nuvarande fysiskt symtom förvärras under begränsad tid. I detta läge är kommunikationen men homeopaten mycket viktigt, i synnerhet om klienten oroas över utvecklingen. Som sagt, flera av våra klienter kommer via sjukvården där symtom inte erbjuds läkning, snarare tvärtom många gånger. Det kan liknas vid att lägga locket på, som att måla över en vattenskadad vägg och så vidare. Att då genomgå sann läkning som följer kroppens naturliga läknings principer kan av en del upplevas både skrämmande och främmande.

Varför krävs tålamod och eget engagemang i den egna läkningen?

Det första jag påtalar för många av mina klienter är värdet av tålamod inför den egna läkningen. Symtom har som regel byggts upp under flera flera år och det tar då tid för kroppen att läka. Detta kan upplevas mycket tålamodsprövande. När man väl uppsökt en homeopat och påbörjar behandling vill man gärna att resultat ska uppnås omedelbart. För en del är detta fullt möjligt men för en del andra tar det tid att uppnå märkbar läkning.

Min erfarenhet är att klienter med stort eget engagemang och tillit till den egna läkningen och till mig som deras homeopat uppnår bäst resultat. Ibland kan även vissa livsförändringar krävas för att hjälpa hälsan på traven. Jag har mött klienter där läkningen inte fortskridit som förväntat men när nödvändiga livsförändringar genomförts förbättrat förutsättningarna för djupare läkning. T ex om man stannar kvar i väldigt destruktiva relationer, avstår från att genomföra nödvändiga förändringar på det där jobbet man inte alls trivs på, bo kvar i huset med mögel etc är risken stor att kroppen inte klarar av att bibehålla god hälsa. När den homeopatiska läkningen får fortskrida brukar många dessutom uppleva att det plötsligt blir lättare att genomföra nödvändiga livsförändringar för ett ökat välmående.

Jag och mina kollegor gör allt vi kan för att stötta våra klienter genom läkningen men det kan behövas flera. Att därför omge sig med människor som kan stödja och förstå den djupare läkning klienten genomgår kan också vara avgörande för att hjälpa klienten genom sitt läkande, speciellt om svackor uppstår.


Varför krävs tålamod och eget engagemang i den egna läkningen?

Det första jag påtalar för många av mina klienter är värdet av tålamod inför den egna läkningen. Symtom har som regel byggts upp under flera flera år och det tar då tid för kroppen att läka. Detta kan upplevas mycket tålamodsprövande. När man väl uppsökt en homeopat och påbörjar behandling vill man gärna att resultat ska uppnås omedelbart. För en del är detta fullt möjligt men för en del andra tar det tid att uppnå märkbar läkning.

Min erfarenhet är att klienter med stort eget engagemang och tillit till den egna läkningen och till mig som deras homeopat uppnår bäst resultat. Ibland kan även vissa livsförändringar krävas för att hjälpa hälsan på traven. Jag har mött klienter där läkningen inte fortskridit som förväntat men när nödvändiga livsförändringar genomförts förbättrat förutsättningarna för djupare läkning. T ex om man stannar kvar i väldigt destruktiva relationer, avstår från att genomföra nödvändiga förändringar på det där jobbet man inte alls trivs på, bo kvar i huset med mögel etc. är risken stor att kroppen inte klarar av att bibehålla god hälsa. När den homeopatiska läkningen får fortskrida brukar många dessutom uppleva att det plötsligt blir lättare att genomföra nödvändiga livsförändringar för ett ökat välmående.

Jag och mina kollegor gör allt vi kan för att stötta våra klienter genom läkningen men det kan behövas flera. Att därför omge sig med människor som kan stödja och förstå den djupare läkning klienten genomgår kan också vara avgörande för att hjälpa klienten genom sitt läkande, speciellt om svackor uppstår.

Slutligen, hur kan livet upplevas efter så djup läkning?

Klienten läker symtom så långt hen kan och får alltid utan undantag något mer på köpet. Detta handlar ofta om djupare insikter om sig själv - vad man mår bra respektive inte mår bra av, vad man tycker om att göra, vad som skänker glädje i livet etc. Många uttrycker hur de ser sig själva i ett nytt ljus och som att djupare insikter om vem man verkligen är i grund och botten blir tydliga. Att tidigare oriktiga sanningar om en själv får falla sönder och transformeras och självbilden ändras. Många kan bryta destruktiva livsmönster, gränssättning blir lättare och man upplever mer glädje och kärlek i livet. Den egna självkärleken får växa och känns naturlig, inte egoistisk. Många berättar om ökat självförtroende och hur nya utmaningar vågar antas, sådant man inte ens vågade drömma om förut. En del gör stora förändringar i livet där den ökade självrespekten och insikter om vem man egentligen är står till grund.

Ännu en aspekt som flera av mina klienter återkommande berättar om är hur det nya läkta inre återspeglas i det yttre. Egentligen är det rätt självklart om man tänker på principen att lika attraherar lika. En människa med ökad självrespekt och självkärlek kommer att attrahera och möta situationer och människor som motsvarar det nya inre jaget. Läkning är fantastiskt!

Min lärare i klassisk homeopati, George Vithoulkas, sade en gång "om människan valde att läka sig själv skulle inga krig finnas".

662 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page